Shahrukh Khan and Gauri Khan at Shiamak Davar's Summer Funk 2012

Shahrukh Khan and Gauri Khan at Shiamak Davar's Summer Funk 2012

June 03, 2012 - Shahrukh Khan and Gauri Khan with their daughter Suhana Khan at Shiamak Davar's Summer Funk 2012.


Facebook comments