Hrithik Roshan celebrates Govinda - Dahi Handi Festival 2012 at Worli in Mumbai

Hrithik Roshan celebrates Govinda - Dahi Handi Festival 2012 at Worli in Mumbai

August 10, 2012 - Hrithik Roshan celebrated Govinda - Dahi Handi Festival 2012 at NCP leader Sachin Ahir's Sankalp Prathisthan Dahi Handi celebrations at Jambori Ground at Worli in Mumbai.


Facebook comments