Akshay Kumar celebrates Govinda - Dahi Handi Festival at Thane and Worli in Mumbai.

Akshay Kumar celebrates Govinda - Dahi Handi Festival at Thane and Worli in Mumbai.

August 10, 2012 - Akshay Kumar celebrated Govinda - Dahi Handi Festival 2012 at Thane as well at NCP leader Sachin Ahir's Sankalp Prathisthan Dahi Handi celebrations at Jambori Ground at Worli in Mumbai.


Facebook comments